Legg til NETELLERs mobilnettsted på startsiden. Trykk og velg Legg til Startskjerm. ×